Privacy Policy

MBAMED Szolgáltató és Tanácsadó Bt”

Székhely: 1143 Budapest, Utász utca 9. 2. em. 2.

Adószám: 27097489-1-42

weboldal: https:// drkaligabor.hu

 

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Készült az EU 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) ajánlásai alapján

 

Készítette:

 1. Nagy Gábor László

adatvédelmi tisztviselő

T.: +36 30/9196001

 

Tartalom

 1. Adatkezelő bemutatása
 2. Lényeges fogalmak, meghatározások

III. Az adatkezelés irányelvei

 1. Az adatkezelés jogszerűsége
 2. A személyes adatok felülvizsgálata
 3. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

VII. Adatbiztonság

VIII. Adatfeldolgozók

 1. Adatvédelmi incidens
 2. Látogatói adatkezelés a honlapon

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

 1. Szerződéshez Kapcsolódó Adatkezelések

XII. Hozzájáruláson Alapuló Adatkezelések

 

 

 

 

I.Adatkezelő bemutatása

A szervezet megnevezése:

MBAMED Szolgáltató és Tanácsadó Bt.

A szervezet székhelye:

1143 Budapest, Utász utca 9. 2. emelet 2.

Levelezési cím

1143 Budapest, Utász utca 9. 2. emelet 2.

Irattározás helye

1143 Budapest, Utász utca 9. 2. emelet 2.

Cégjegyzékszám:

Cg. 01-06-795137

Adószám:

27097489-1-42

KSH száma

27097489-8690-117-01

Telefonszám:

(+36) 30 447 7826

Honlap:

E-mail cím:

contact@drkaligabor.hu

Az MBAMED bt partneri együttműködésben áll egészségügyi szolgáltatás végzésére jogosító ÁNTSZ működési engedély alapján egészségügyi szolgáltatást nyújtó társaságokkal.

Ugyanakkor a cég nem nyújt egészségügyi szolgáltatást, így tevékenysége nem tartozik az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. ((X.20.) EszCsM rendelet hatálya alá és a cég nem minősül az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés k) pontja szerinti közreműködőnek.

A cég által által nyújtott tevékenység nem ÁNTSZ működési engedély vagy bejelentésköteles tevékenység, ugyanakkor a vele kapcsolatba kerülő páciensektől különleges adatnak minősülő, az egészségügyi állapotukkal összefüggő adatokhoz jut hozzá és kezeli azokat.

A cég tevékenységei:

 • hylauronsavas feltöltés
 • bőrfiatalítás, megújítás
 • ránctalanítás
 • műtét nélküli arclift
 • zsírbontó kezelések
 • szemhéjplasztika műtét nélkül
 • myradry kezelés hónaljizzadás ellen

 

 

II.Lényeges fogalmak, meghatározások

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják; (cégünk profilalkotást nem végez)
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 • álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;
 • nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha és nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és nevelőszülő, valamint a testvér és az élettárs.
 • kezelt különleges adatok: A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos.
 • egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás);
 • személyazonosító adat: a családi és utónév, leánykori név, a nem, a születési hely és idő, az anya leánykori családi és utóneve, a lakóhely, a tartózkodási hely, a társadalombiztosítási azonosító jel (a továbbiakban: TAJ szám) együttesen vagy ezek közül bármelyik, amennyiben alkalmas vagy alkalmas lehet az érintett azonosítására.

III.Az adatkezelés irányelvei

A személyes adatok:

 1. kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 3. az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 4. pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 5. tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e szabályzatban az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 6. kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedése alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).Az adatkezelő felelős a megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

IV.Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez; A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez írásban rögzítve aláírással igazolva kell kérni. Ehhez elegendő a kitöltendő formanyomtatvány kiegészítése is.
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek (nem alkalmazható a közhatalmi szervek által feladataik ellátása során végzett adatkezelésre, viszont már az irányelvben is közvetlen hatálya volt).

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelését az MBAMED bt. nem végez.

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szerveztek alkotmányjogban vagy nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken alapulónak minősül.

Az MBAMED bt. a következő jogalapokkal és céllal kezel különleges – azon belül egészségügyi – adatokat:

 • az érintett kifejezett hozzájárulását adta a szenzitív adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, az érintett személy által adott megbízás megnyugtató és szakmailag alapos, felkészült teljesítéséhez
 • az adatkezelés a közérdekű statisztikai célból szükséges olyan uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.

V.A személyes adatok felülvizsgálata

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

 1. A szervezet vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: Az iratok selejtezését az ügyvezető javaslata alapján lehet elvégezni minden ötödik év leteltével.
 2. Szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából a személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 10 év.
 3. Az egészségügyi adatok kezelése: a szerződés megszűnésétől számított 10 év.

Irat típusa                                        Megőrzési idő

Társadalombiztosítási ügyek

Kártérítési ügyek

Szerződések

Egészségügyi adatok

Számviteli, pénztári bizonylatok

Statisztikai adatszolgáltatások

5 év

10 év

10 év

10 év

10 év

10 év

VI.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett kérésére tájékoztatást ad arról, hogy az általa kezelt személyes adataira vonatkozóan az MBAMED Bt folytat-e adatkezelést és amennyiben igen, hozzáférést ad számára a személyes adatokhoz, valamint tájékoztatja őt a következő információkról:

 • az adatkezelés célja(i);
 • az adatkezeléssel érintett személyes adatok fajtái;
 • az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapja és címzettje(i);
 • az adatkezelés tervezett időtartama;
 • az Érintett jogai a személyes adatok helyesbítésével, törlésével és kezelésének korlátozásával, valamint a személyes adatok kezelése elleni tiltakozásával összefüggésben;
 • a Hatósághoz való fordulás lehetősége;
 • az adatok forrása;
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

A tájékoztatás e-mailben kérhető a contact@drkaligabor.hu e-mail címre küldött értesítéssel valamint postai levél útján a következő postai címen: 1143 Budapest, Utász utca 9. 2. emelet 2. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (azaz harminc) napon belül, írásban, közérthető módon válaszol. A tájékoztatás ingyenes, ha a Felhasználó a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz első alkalommal nyújtja be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Az MBAMED Bt az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát további kérésre díjmentesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az MBAMED Bt az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

Az MBAMED Bt köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett kérelmére megadni a tájékoztatást. Az érintett a hozzáférés iránti kérelmét a meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be. Amennyiben az MBAMED Bt adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett megkeresést intézhet a bt.-hez (adattörlés, zárolás, helyesbítés, tiltakozás, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás).

A tájékoztatást az Adatkezelő csak a következő esetekben tagadhatja meg:

 1. Ha törvény, nemzetközi szerződés vagy az Európai Uniókötelező jogi aktusának rendelkezése alapján az Adatkezelő személyes adatot akként vesz át, hogy az adattovábbító adatkezelő az adattovábbítással egyidejűleg jelzi a személyes adat érintettje e törvényben biztosított jogainak korlátozását, vagy kezelésének egyéb korlátozását.
 2. Az állam külső és belső biztonsága,
 • így a honvédelem,
 • a nemzetbiztonság,
 • a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése,
 • a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében,
 • állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből,
 • az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből,
 • a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek,
 • a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és
 • feltárása céljából – beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is
 • az érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli a Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor.

Ha az Adatkezelő nagy mennyiségű információt kezel a Felhasználóra vonatkozóan, kérheti a Felhasználót, hogy az információk közlését megelőzően pontosítsa, hogy kérése mely információkra vagy mely adatkezelési tevékenységekre vonatkozik.

A felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről az Adatkezelő a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését, illetve a hiányos adatok kiegészítését (megjelölve a helyes adatokat) az adatkezelés céljának figyelembevételével a tájékoztatóban meghatározott elérhetőségein, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával. Az MBAMED Bt a helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérelmezheti a meghatározott elérhetőségeken személyazonosságának igazolásával, hogy az MBAMED Bt indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a MBAMED Bt pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) az adatkezelés jogellenes, így különösen, ha az Adatkezelés jelen Szabályzatban meghatározott alapelvekkel ellentétes,
 2. b) ha az adat téves vagy hiányos, feltéve, ha a törlést a törvény nem zárja ki,
 3. c) célja megszűnt vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,
 4. d) törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy
 5. e) jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,
 6. f) az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi
 7. g) az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte,
 8. h) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jog az adatkezelésre.
 9. i) ha azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az Érintett személyes adatait szankciószerűen az alapszabályban meghatározott esetekben törölheti a bt.

Az elfeledtetéshez való jognak azonban vannak korlátai, amelyek a következők:

 1. a) nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
 2. b) ha az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából
 3. c) ha az adatkezelés szükséges a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben ez a jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
 4. d) ha az adatkezelés a jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme érdekében történik az adatkezelés
 5. e) ha az adatkezelés a különleges adatok körét érinti, és ezek az adatok a népegészségügy közérdekét érinti.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 • Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 • az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak önkéntes kifejezett hozzájárulásán alapul,
 • vagy az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során a Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot.

Az Érintett ezen joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

Az Érintett abban az esetben tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha az adatkezelés

 • közérdekű vagy a bt.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az MBAMED Bt vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az Érintett tiltakozása esetén az MBAMED Bt a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az MBAMED Bt bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

E-mail címről, valamint írásban benyújtott megkeresés esetén szükséges, hogy az Érintett igazolja személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát.

Minden fentiekben felsorolt jog teljesítése írásban kérhető a következő elérhetőségek egyikén:

MBAMED Szolgáltató és Tanácsadó Bt”

Székhely: 1143 Budapest, Utász utca 9. 2. em. 2.

Adószám: 27097489-1-42

Tel.: (+36) 30 447 7826

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat (kukac) naih.hu 
URL https://naih.hu 
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

VII.Adatbiztonság

 1. Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
 2. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint munkatársai, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező természetes- vagy jogi személynek nem adja át.
 3. Az Adatkezelő a Személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, amely alkalmas a kezelt adathoz történő hozzáférés korlátozására, ennek értelmében az adatok illetéktelen harmadik személytől védettek. Cégünk minden lehetséges műszaki és technológiai megoldást alkalmaz Adatkezelő annak érdekében, hogy a Személyes adatokat biztonságos környezetben tárolhassa. Az információkhoz való hozzáférés csak

Adatkezelő arra jogosult munkavállalója számára biztosított a panaszok felülvizsgálata esetén és visszaélések, csalások megakadályozása érdekében.

 1. A Felhasználó által megadott Személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.
 2. Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
 3. A hibás adatok a Felhasználó erre irányuló kérelme alapján a kérelem beérkezését követő első munkanapon törlésre kerülnek.
 4. Az adatokról biztonsági mentés készül.

VIII.Adatfeldolgozók

 1. Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki a tárhelyszolgáltatást biztosítja.

– ……………………..

IX.Adatvédelmi incidens

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül bejelentjük az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatjuk, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

Adatvédelmi incidens bejelenthető:

MBAMED Szolgáltató és Tanácsadó Bt”

Székhely: 1143 Budapest, Utász utca 9. 2. em. 2.

Adószám: 27097489-1-42

Tel.: (+36) 30 447 7826

Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Társaság vezetője haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést.

Adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet a következő adatokkal:

Az adatvédelmi incidensekről nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza:

 1. a) az érintett személyes adatok körét,
 2. b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
 3. c) az adatvédelmi incidens időpontját,
 4. d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
 5. e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
 6. f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat 5 évig meg kell őrizni.

X.Látogatói adatkezelés a Bt. honlapján

Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról

A Bt. honlapjához bárki, kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósít meg.

 

Sütik használata a weboldalon

A sütik olyan apró szöveges adatfájlok, amelyek az ön webböngészőjén keresztül weboldalunkat meglátogatva számítógépe merevlemezén tárolódnak. A sütik bizonyos információkat (például egyedi oldal vagy nyelvi beállításokat) tárolnak el, amelyeket az ön webböngészője – a sütik élettartamától függően – továbbít nekünk, amikor ön ismét felkeresi weboldalunkat. A „cookie” a webszerver által küldött, változó tartalmú, betűkből és számokból álló fájl, amely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott ideig tárolódik. A cookie lehetővé teszi, hogy webszerverünk felismerje a böngészésre használt eszközét, a weboldalon folytatott böngészési előzményeit. A cookie-k segítségével képet kaphatunk az adott felhasználó honlap-látogatási-, internet használati szokásairól, történetéről. A cookie-k nem tartalmaznak olyan adatot, amely által a weboldal látogatói azonosíthatóak, azok kizárólag a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmasak.

Honlapunkra látogatásakor a felhasználó egy kattintással elfogadhatja, hogy a honlap a jelen-, illetve az adatvédelmi szabályzatunkkal összhangban – személyek azonosítására alkalmatlan – sütiket használ.

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) sütik

Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a felhasználók böngészhessék weboldalunkat, használják annak funkciót, pl. többek között az ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni önnek weboldalunk használatát.

Elnevezés

Leírás

Lejárati idő

PHPSESSID

A weboldalon a munkamenet azonosítására szolgáló süti

A böngészőablak bezárásáig

cookiebar

A weboldalunkon található sütik elfogadásának beállítását rögzíti

12 hónap

 

Teljesítményt biztosító sütik

A honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát. A weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a megszerzett információkat a honlap érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.

adatkezelés célja: a honlapot látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele kezelt adatok köre: felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa, egyéb rögzített adatok (cookie-k )

adatkezelés jogalapja: érintetti hozzájárulás

adattárolás határideje: adatkezelési cél megvalósulásáig, az érintett törlési kérelméig

adattárolás módja: elektronikusan

Elnevezés

Leírás

Lejárati idő

_ga

A Google által használt sütik

2 év

_gid

A Google által használt sütik

24 óra

_ga

A Google által használt sütik.

2 év

_gads

A Google által használt sütik

2 év

 

Kapcsolatfelvétel a honlapon:

 1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat

Az adatkezelés célja

E-mail cím

Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése

Név

Azonosítás, megszólítás

Tárgy és üzenet tartalma

A válaszadáshoz szükséges

A kapcsolatfelvétel időpontja

Technikai művelet végrehajtása.

A kapcsolatfelvétel-kori IP cím

Technikai művelet végrehajtása.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

 1. Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.
 2. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az érintett törlési kérelméig tart.
 3. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik.
 4. Az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe az adatkezelő:
  –          közösségi oldalak üzemeltetői fotók/videók/hirdetések közzétételéhez (pl. facebook.com, linkedin.com)
  A fotókat/videókat/hirdetéseket az alábbi oldalakon/médiumokban publikálhatja az adatkezelő:
  –          saját honlap, melyhez az adatkezelő munkatársainak van hozzáférése;
  –          a facebook.com/drkaligabor alatt található Facebook-oldal, az itt közölt fotók/videók/hirdetések bárki számára publikusak
 5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
 • Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
 • az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.
 1. Facebook: az adatkezelő használja a Facebook Inc. („Facebook“) közösségi hálózat szolgáltatásait a Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) által nyújtott szolgáltatásokkal. Előfordul, hogy a szolgáltatás részeként egy süti kerül elhelyezésre az érintett számítógépén. Ez a szolgáltatás lehetővé teszi az adatfeldolgozónak, hogy a webhelyére ellátogató – és Facebookot is használó – felhasználóknak személyre szabott, saját érdeklődési körükön alapuló hirdetéseket mutasson a Facebookon.


A szolgáltatás segítségével gyűjtött adatokat a Facebook Ireland Limited vállalat is összesítheti, illetve az összesített adatokat a Facebook Ireland Limited is felhasználhatja – akár saját, akár kívülálló felek hirdetési céljaira. Ily módon a Facebook Ireland Limited következtetéseket vonhat le a felhasználók konkrét érdeklődési körével kapcsolatban; majd ezt az információt harmadik felek termékeinek és szolgáltatásainak reklámozására használhatja. A Facebook Ireland Limitednek jogában áll továbbá a szolgáltatásai segítségével gyűjtött adatokat összekapcsolni egyéb olyan, az érintettre vonatkozó adatokkal, amelyeket a Facebook Ireland Limited más weboldalakon gyűjtött az érintettel kapcsolatban és/vagy azzal kapcsolatban, hogy az érintett miként használja a Facebook közösségi hálózatot – következésképpen a Facebook Ireland Limitednél egy profilt menthetnek el az érintettről. Ez a profil hirdetési célokra is felhasználható. A Facebook Ireland Limitednél alkalmazott adatvédelemről további információ olvasható az alábbi oldalon: https://www.facebook.com/policy.php

Az érintettnek jogában áll letiltani, hogy a Facebook elemezze az érintett felhasználói magatartását, valamint azt is, hogy a Facebook ajánlatokat mutasson az érintettnek az érdeklődési köre alapján. Ehhez az alábbi hivatkozáson található utasításokat kell követni: https://www.facebook.com/business/help/186134205381987
A Facebook-Pixel funkciók kikapcsolása (Deactivate Facebook-Pixel-funktions)
A Facebook pixel használatára a GDPR 6. cikke 1. bekezdése f) pontja teremt jogalapot. A jogos érdek a webhely igény-alapú tervezése és a rajta folyó statisztikai elemzés.

  Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) – Adatvédelmi szabályzat: https://www.facebook.com/about/privacy/, https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum,

  kijelentkezés, letiltás, leiratkozás (opt-out): https://www.facebook.com/ads/preferences/,

  a Facebook magára nézve kötelezőnek ismeri el az adatvédelmi pajzs előírásait: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

  LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ireland) – Adatvédelmi szabályzat: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

  kijelentkezés, letiltás, leiratkozás (opt-out): https://www.facebook.com/ads/preferences/,

 1. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
 • postai úton
 • e-mail útján
 • telefonon
 1. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) és b) pont.
 2. Tájékoztatjuk, hogy
 • a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul és válasz adásához szükséges.
 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.

XI.Szerződéshez Kapcsolódó Adatkezelések

 1. Szerződés létesítéséhez szükséges személyes adatok

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

MBAMED Szolgáltató és Tanácsadó Bt”

Székhely: 1143 Budapest, Utász utca 9. 2. em. 2.

Adószám: 27097489-1-42

Tel.: (+36) 30 447 7826

Az adatkezelés céljai:

szolgáltatási szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, szerződési kedvezmény nyújtása céljából

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés létesítése (természetes személyesetén a szerződés teljesítése –Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (b) pont; nem természetes személy esetén érdekmérlegelési teszt alapján meghatározott jogos érdeken alapuló adatkezelés —Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Az érintettek köre:

a Bt szerződéses partnerei vagy szerződéses partnerei képviseletére jogosult személyek

A személyes adatok kategóriái:

Szerződés létesítéséhez szükséges személyes adatok (ideértve különösen a nevet, címet, anyja nevét, születési helyet és időt, személyi igazolvány számot, bankszámlaszámot)

A személyes adatok címzettjei:

Ügyvezető.

Adattovábbítás nem történik.

Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők:

szerződés megszűnését követően 10 év

 1. Szerződéses partnerek kapcsolattartási adatainak kezelése

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

MBAMED Szolgáltató és Tanácsadó Bt”

Székhely: 1143 Budapest, Utász utca 9. 2. em. 2.

Adószám: 27097489-1-42

Tel.: (+36) 30 447 7826

Az adatkezelés céljai:

üzleti kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel szerződéses partnerrel

Az adatkezelés jogalapja:

természetes személy szerződéses partner esetén a szerződés teljesítése Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (b) pont; nem természetes személy szerződéses partner esetén érdekmérlegelési teszt alapján meghatároz ott jogos érdeken alapuló adatkezelés Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

Az érintettek köre:

Bt. szerződéses partnerei által kijelölt kapcsolattartó személyek

A személyes adatok kategóriái:

Szerződés létesítéséhez szükséges személyes adatok (ideértve különösen a nevet, címet, anyja nevét, születési helyet és időt, személyi igazolvány számot, bankszámlaszámot)

A személyes adatok címzettjei:

ügyvezető

Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők:

szerződés megszűnését követően 10 év

XII. Érintett hozzájárulásához Kapcsolódó Adatkezelések

 1. Szerződés létesítéséhez szükséges személyes adatok

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

MBAMED Szolgáltató és Tanácsadó Bt”

Székhely: 1143 Budapest, Utász utca 9. 2. em. 2.

Adószám: 27097489-1-42

Tel.: (+36) 30 447 7826

Az adatkezelés céljai:

szolgáltatási szerződés teljesítése, kezelés céljából

Az adatkezelés jogalapja:

Szerződés létesítése (természetes személyesetén a szerződés teljesítése –Rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) pont; valamint 7. cikk, valamint 9. cikk (1) bekezdés és (2) bekezdés a) pontja alapján az érintett személy kifejezetten a hozzájárulását adta,

Az érintettek köre:

a Bt szerződéses partnerei

A személyes adatok kategóriái:

TAJ szám, általános egészségügyi állapotra vonatkozó kérdések, korábbi esztétikai kezelések adatai, korábbi ráncfeltöltő, vagy botulinum toxin kezelések adatai, jelenlegi orvosi vagy gyógyszeres kezeléseire vonatkozó adatok, jelenlegi étrend kiegészítők szedésére vonatkozó adatok, korábbi műtéti adatok, korábbi betegségek közül: szívbetegség/angina, pajzsmirigy problémák, autoimmun betegség, ízületi gyulladás, asztma, bronchitis, epilepszia, depresszió, vérnyomás, arci herpesz, cukorbetegség, gyomorfekély/colitis, bőrbetegség (pl. herpesz vagy pattanás), HIV/hepatitis, zöldhályog/szürkehályog, nemi betegség, Bell-féle arcidegbénulás, visszérgyulladás, hipoglikémia, várandósság, szoptatás, allergia, anafilaxiás reakció, allergia a különböző kezelési összetevőkre, myasthenia gravis, vagy Eaton-Lambert szindróma

A személyes adatok címzettjei:

Ügyvezető.

Adattovábbítás nem történik.

Az adatkategóriák törlésére előirányzott határidők:

szerződés megszűnését követően 10 év

 

A” melléklet Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről

 

Tárgy: Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről

 

Tisztelt Adatkezelő!

 

A GDPR szerinti jogommal élve tájékoztatást kérek személyes adataim kezeléséről.

 

Név:………………………………………………………..

 

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok:………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

A GDPR értelmében kérem, szíveskedjen tájékoztatást adni az MBAMED Bt ; által kezelt személyes adataimról, így azok forrásáról / az adatkezelés céljáról / jogalapjáról / időtartamáról / az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről / személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről / az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről (aláhúzással megjelölendő).

 

Ezen belül továbbá az alábbi konkrét kérdésem van:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

A tájékoztatást az alábbi címre kérem megküldeni:………………………………………………………………………….

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a GDPR alapján az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, írásban részemre megadni a tájékoztatást. A GDPR kimondja, hogy a tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

 

A GDPR úgy rendelkezik, hogy a tájékoztatást az adatkezelő csak szűk körben, indoklással ellátva tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelőnek írásban közölnie kell, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor.

 

A törvényben meghatározott tájékoztatásadási kötelezettség nem teljesítése esetén, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Együttműködését köszönöm!

 

Kelt: …………………………………………………… ……………………………………………………………..

Aláírás

B” melléklet Személyes adatok helyesbítésére kérelem

 

Tárgy: Személyes adatok helyesbítés

Tisztelt Adatkezelő!

 

A GDPR szerinti jogommal élve, kérem az MBAMED Bt által kezelt személyes adataim valóságnak megfelelő rögzítését, ennek megfelelően a valótlan adatok helyesbítését.

 

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Email cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kezelt adat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Valós adat: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a GDPR alapján a helyesbítésről az adatkezelő köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban a valóságnak nem megfelelő adatot adatkezelés céljára továbbították.

A GDPR szerint, amennyiben az adatkezelő a helyesbítés iránti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a helyesbítés elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

A törvényben meghatározott helyesbítési kötelezettség nem teljesítése esetén, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Együttműködését köszönöm!

 

Kelt: …………………………………………………… ……………………………………………………………..

Aláírás

C” melléklet Személyes adatok törléshez kérelem

 

Tárgy: Személyes adatok törlése iránti kérelem

 

Tisztelt Adatkezelő!

 

A GDPR szerinti jogommal élve kérem személyes adataim törlését.

 

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Törölni kívánt adatok: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a GDPR alapján a törlésről az MBAMED Bt. köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

A GDPR szerint, amennyiben az adatkezelő a törlés iránti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a törlés elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

A törvényben meghatározott törlési kötelezettség nem teljesítése esetén, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Együttműködését köszönöm!

 

Kelt: …………………………………………………… ……………………………………………………………..

Aláírás

D” melléklet Személyes adatok korlátozáshoz kérelem

 

Tárgy: Személyes adatok korlátozásához kérelem

 

Tisztelt Adatkezelő!

 

A GDPR szerinti jogommal élve kérem személyes adataim zárolását.

Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Adatalany beazonosításához szükséges további adatok

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Zárolás időpontja:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Felhívom szíves figyelmét, hogy a GDPR alapján a törlésről az MBAMED Bt köteles engem, továbbá mindazokat értesíteni, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

 

A GDPR szerint, amennyiben az adatkezelő a törlés iránti kérelmemet nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy elektronikus úton közölnie kell a törlés elutasításának ténybeli és jogi indokait.

 

A választ az alábbi címre / e-mail címre kérem megküldeni:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

A törvényben meghatározott törlési kötelezettség nem teljesítése esetén, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Együttműködését köszönöm!

 

Kelt: …………………………………………………… ……………………………………………………………..

Aláírás

 

Close
en_GB